+90 542 422 71 63
info@tanernurlu.av.tr

SSK ve Genel S.S.

19/02/2016

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2016 – 31.12.2016)

CEZAYI GEREKTİREN FİİL

CEZA MİKTARI (TL)

Sigortalı işe giriş bildirgesi ile GSS giriş bildirgesini, Kanunda belirtilen süre içinde ya da Kurumca belirlenen  ekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için

asgari ücret tutarında***
(1647 TL)

*** Bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde ceza üçte ikisi oranında uygulanır.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için

asgari ücretin iki katı tutarında
(3294 TL)

İşyeri esas alınmak suretiyle bildirgenin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için

asgari ücretin beş katı tutarında
(8235 TL)

İşyeri bildirgesini Kurumca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenler hakkında

Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için

asgari ücretin üç katı tutarında ***
(4941 TL)

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için

asgari ücretin iki katı tutarında ***
(3294 TL)

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

bir aylık asgari ücret tutarında ***
(1647 TL)

*** Bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde ceza üçte ikisi oranında uygulanır.

Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için

Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

aylık asgari ücretin beşte biri tutarında
(329,4 TL)

Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında
(205,87 TL)

Ek belgenin Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

aylık asgari ücretin yarısı tutarında
(823,5 TL)

Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın

aylık asgari ücretin iki katı tutarında
(3294 TL)

Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için

aylık asgari ücretin iki katı tutarında
(3294 TL)

İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmemeleri üzerine yükümlülüğü Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen on beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere

Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin on iki katı tutarında
(19764 TL)

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin altı katı tutarında
(9882 TL)

Defter tutmakla yükümlü değil iseler

asgari ücretin üç katı tutarında
(4941 TL)

Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla; defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanunî tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlerin tasdik tarihinden önceki kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkân vermeyecek şekilde usûlsüz veya noksan tutulmuş defterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili ödemelerin (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için

aylık asgari ücretin yarısı tutarında
(823,5 TL)

kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler nedeniyle bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin on iki katı tutarında
(19764 TL)

kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler nedeniyle diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin altı katı tutarında
(9882 TL)

Vergi Usûl Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler nedeniyle bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin on iki katı tutarında
(19764 TL)

aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzası unsurlarından birinin bulunmaması halinde (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için

aylık asgari ücretin yarısı tutarında
(823,5 TL)

Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşmaya ilişkin olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar hakkında

aylık asgari ücretin iki katı tutarında
(3294 TL)

Aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak yükümlülüğüne uyulmaması halinde sigortalıyı çalıştıran işveren ile alt işveren ve iş görme edimini yerine getirmek üzere sigortalıyı geçici olarak devralan işveren hakkında

aylık asgari ücretin iki katı tutarında
(3294 TL)

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde bulunanlar hariç olmak üzere diğer alt bentleri kapsamında sigortalı sayılan kişiler için 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından; (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için ise kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma verme yükümlülüğüne aykırı davranan kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurluğu hakkında

aylık asgari ücret tutarında
(1647 TL)

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların faaliyetlerinin sona erme halinin bildirilmesi yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde bildirildiği kuruluşlar veya vergi daireleri hakkında

aylık asgari ücret tutarında
(1647 TL)

Vazife malûllüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, Kuruma da en geç on beş iş günü içinde bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişiler hakkında

aylık asgari ücret tutarında
(1647 TL)

Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalar hakkında sigortalı başına

aylık asgari ücretin onda biri tutarında
(164,7 TL)

Örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, kuruma vermek, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildirmek yükümlülüklerine uymayan işverenler hakkında yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için

aylık asgari ücret tutarında
(1647 TL)

Kendilerine yapılan bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurlukları hakkında yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için

aylık asgari ücret tutarında
(1647 TL)

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasına engel olanlar hakkında

asgari ücretin beş katı tutarında
(8235 TL)

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler hakkında

asgari ücretin on katı tutarında
(16470 TL)

Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında

asgari ücretin beş katı tutarında
(8235 TL)

Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında

asgari ücretin iki katı tutarında
(3294  TL)

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörttebirlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.

Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.

İdarî para cezaları hakkında, 5510 ve 5502 sayılı Kanunlarda hüküm bulunmayan hallerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

{ Geri }