+90 542 422 71 63
info@tanernurlu.av.tr

Temyiz Edilemeyen Kararlar

19/02/2016

 

TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR

 

KANUN / MADDE

KONU

Devlet Desteklerinin İzlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Kanun m. 4

Devlet desteklerini izleme ve denetleme kurulu tarafından alınan kararlar

Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun m.10

Merkez Danışma Kurulunun vereceği karar

Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ek m.9

Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar

Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu m. 33

Genel kurulun ilk defa aldığı kararlara karşı, başkan veya ilgililerin tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde genel kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar

Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu m. 33

Dairelerin yeniden inceleme talebi üzerine verdiği kararlara karşı, Başkan veya ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde genel kurula itiraz etmeleri üzerine verilen kararlar

Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Geç. m. 3

Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen hakim ve savcıların, bu cezanın kaldırılması için idari dava açmadan önce, 6087 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurula başvurmaları sonucu verilen kararlara karşı, başkan veya ilgilinin tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde genel kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunmaları üzerine verilen kararlar

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 43

Esas hüküm bakımından istinaf yolu kapalı bulunan dava ve işlerde, hakimin reddi talebiyle ilgili merci kararları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 44

Esas hüküm bakımından temyiz yolu kapalı bulunan dava ve işlerde, bölge adliye mahkemesi başkan ve üyelerinin reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararları

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 45

Zabıt katibinin reddi talepleri hakkında zabıt katibinin görev yaptığı mahkeme tarafından verilen kararlar

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 341

Miktar veya değeri binbeşyüz Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 337

Adli yardım talebinin İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar

İcra ve İflas Kanunu m. 97

Üçüncü kişinin istihkak iddiası üzerine takibin devamına dair verilen icra mahkemesi kararı

İcra ve İflas Kanunu m. 128/A

Kıymet takdirine ilişkin şikayet üzerine icra tetkik merciinin verdiği kararlar

İcra ve İflas Kanunu m. 134

İhalenin feshine ilişkin şikayet üzerine tetkik mercii veya mahkemece evrak üzerinden verilecek görevsizlik veya yetkisizlik kararı

İcra ve İflas Kanunu m. 258

İhtiyati haciz talebinin mahkemece reddi halinde yapılacak istinaf başvurusu üzerine Bölge adliye mahkemesi tarafından verilecek karar

İcra ve İflas Kanunu m. 265

İhtiyati haciz kararına karşı istinaf yoluna başvurulması halinde Bölge adliye mahkemesi tarafından verilecek karar

İcra ve İflas Kanunu m. 353

İcra mahkemesinin “Cezai Hükümler” başlıklı bap hükümlerine göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı yapılan itiraz üzerine verilen kararlar

İcra ve İflas Kanunu m. 363

İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimine ilişkin verilen kararlar

İcra ve İflas Kanunu m. 363

İcra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücretine dair kararlar

İcra ve İflas Kanunu m. 363

2004 sayılı kanunun 103 üncü maddesinin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriğine ilişkin kararlar

İcra ve İflas Kanunu m. 363

Yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesine dair kararlar

İcra ve İflas Kanunu m. 363

Hacizli taşınır malların muhafaza şekli hakkında kararlar

İcra ve İflas Kanunu m. 363

Kıymet takdirine ilişkin şikâyete dair kararlar

İcra ve İflas Kanunu m. 363

İhaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdurulması, satış ilânının iptali, süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi hakkındaki kararlar

İcra ve İflas Kanunu m. 363

2004 sayılı kanunun 263 üncü maddesinin uygulanma biçimi hakkında kararlar

İcra ve İflas Kanunu m. 363

İflâs idaresinin oluşturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlar

İcra ve İflas Kanunu m. 363

İflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına dair kararlar

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 22

Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği kararlar

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu m. 305

Yukarı sınırı ON MİLYAR lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat hükümleri

Ceza Muhakemesi Kanunu m. 28

Hakimin reddi isteminin kabulüne ilişkin kararlar

Ceza Muhakemesi Kanunu m. 42

Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin kararlar

Ceza Muhakemesi Kanunu m. 271

Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz üzerine merciin verdiği kararlar

Türk Medeni Kanunu m. 555

Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevden alınmasına ilişkin sulh mahkemesi kararına itiraz üzerine asliye mahkemesi tarafından verilen kararlar

Kabahatler Kanunu m. 28

Üçbin Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar

İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 27

Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yetkili mercilere yapılan itirazlar hakkında bu mercilerce verilen kararlar

İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 42

Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay kararları

İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 43

Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesince görev ve yetki uyuşmazlıkları ile ilgili olarak verilen kararlar

İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 44

Danıştay ve bölge idare mahkemesinin merci tayini konusunda verdiği kararlar

İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 45

a) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçme, not tespiti, kayıt, nakil, ilişik kesme ve disiplin cezalarına ilişkin işlemler ile yükseköğretim öğrencilerinin sınıf geçme ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden,

b) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilâtındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, ikinci görev, vekaleten atama, görev ve unvan değişikliği içermeyen il içi naklen atama, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden,

c) Kamu görevlilerine uyarma ve kınama cezası verilmesine ilişkin işlemlerden,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının üyeleri hakkında verdiği mesleki faaliyeti sona erdirmeyen her türlü disiplin ve sınav işlemlerinden,

e) Asker ailelerine yardım ile ilgili işlemlerden,

f) 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun uygulanmasından,

g) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan,

h) 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından,

ı) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasından,
kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara karşı itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesinin vereceği kararlar

İdari Yargılama Usulü Kanunu m. 47

İdare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları

İdari Yargılama Usulü Kanunu Ek m. 2

Belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden gönderilen dosyalar hakkında Danıştayca verilen kararlara karşı itiraz üzerine İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca verilen kararlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 268

Ortaklarla tasfiye memurları arasında çıkan uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 310

Komanditerin inceleme yaptıracağı uzmanın şahsı hakkında bir itiraz ileri sürülürse komanditerin istemi üzerine mahkeme tarafından bilirkişi atanmasına dair verilen karar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 1310

Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra, pay cetvelinin aynen veya gereğinde değiştirilerek onaylanmasına dair kararlar

Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun m. 35

Üst disiplin mahkemesinin itiraz üzerine verdiği kararlar

Sayıştay Kanunu
m. 55

Sayıştay dairelerince verilen ilamların Sayıştay Temyiz Kurulunda temyiz olunması üzerine kurulca verilen kararlar

Sayıştay Kanunu
m. 66

Genel Kurulun soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar

Sigortacılık Kanunu
m. 23

Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan kişi, bu kararlara karşı onbeş iş günü içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna yazılı itirazda bulunmaları karşısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun en geç onbeş iş günü içinde görüşünü bildiren kararlar

Sigortacılık Kanunu
m. 24

Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan sigorta şirketi ve reasürans şirketi, Yönetim Kurulunun silme veya ret kararına karşı onbeş iş günü içinde Müsteşarlığa yazılı itirazda bulunması karşısında Müsteşarlık en geç onbeş iş günü içinde bildirmek zorunda olduğu kararlar

Sigortacılık Kanunu
m. 26

Sigorta eksperleri icra komitesi üyeleri hakkında müsteşarlıkça
Yapılan soruşturmalar üzerine verilen kararlar

Sigortacılık Kanunu
m. 30

Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları

Su Ürünleri Kanunu Ek m. 3

İdari para cezalarına karşı yetkili idare mahkemesine itiraz üzerine idare mahkemesince verilen kararlar

Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu m. 6

Maddede öngörülen idari para cezalarına itiraz üzerine yetkili idare mahkemesince verilen kararlar

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu m. 27

Üreticinin bir ay içinde malın zaptolunduğu yerdeki Sulh Ceza Mahkemesine itirazı üzerine mahkemece verilen karar

Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun m. 18

Düzeltme ve cevap hakkına ilişkin Sulh ceza hâkiminin kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde yetkili asliye ceza mahkemesine itiraz üzerine Asliye ceza mahkemesinin verdiği karar

Tohumculuk Kanunu
m. 12

Verilen idari para cezalarına dair kararların ilgililere tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilmesi durumunda itiraz üzerine verilen kararlar

Tütün İnhisarı Kanunu m. 71

İtiraz üzerine sulh mahkemelerinden yirmi liraya kadar (yirmi lira dahil) para cezaları hakkında verilecek kararlar

 

* Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. (6100 S. K. Geç. m. 3)

*** Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. (6100 S. K. Geç. m. 3)

*** Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. (6100 S.K.Geç. m. 3)

*** Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326 ncı maddeleri uygulanır. Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel Kuruluna başvurabilir. (5320 S. K. m. 8)

*** Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce Yargıtay'ca incelenip kesinleşen hükümler hakkında, başvuru süresi dolmamış olması kaydıyla karar düzeltme yoluna gidilebilir. (5320 S. K. m. 8) 

{ Geri }